นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more

นางสาวศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวพรนิภา ถาโน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Conference ในโครงการความร่วมมือพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งทนร้อนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read more

นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการเกษตรวิชญาระดับพื้นที่ ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานสนับสนุนในโครงการ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal, PRA)

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์และตัดสินคุณภาพกาแฟเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตจร เขตที่ 1

วันที่ 15-16 พฤษภาคม

Read more