โครงสร้างศูนย์ฯ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   

กลุ่มวิจัยเกษตรและพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย