Month: มกราคม 2567

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมอาจารย์ จาก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 25 ราย เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาภายในศูนย์ฯ

วันที่ 29 มกราคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัย (พืชกาแฟ) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “การจัดการการผลิตกาแฟอะราบิกา”

วันที่ 25-26 มกราคม

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายอนุ สุวรรณโฉม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับและหารือกับที่ปรึกษา ประเสริฐ อนุพันธ์ และคณะฯ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย)

วันที่ 23 มกราคม 256

Read More