วันนพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย