ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำทีมคณะนักวิจัยโครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลัง (อุบลโมเดล) รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562

       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำทีมคณะนักวิจัยโครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลัง (อุบลโมเดล) รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ภายในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา  ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี