สำนักงานอธิบดี
ที่อยู่ 50 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น 3)
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5412
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 101
หมายเลขโทรสาร 0 2940  5528
E-mail
สำนักงานรองอธิบดี  (นายสุรเดช   ปัจฉิมกุล)
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม  กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5418
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 117
หมายเลขโทรสาร 0 2579 4855
E-mail suradet19@hotmail.com
สำนักงานรองอธิบดี  (นายจำรอง  ดาวเรือง)
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม  กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0581
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 113
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5419
E-mail chamrong.d@doa.in.th
สำนักงานรองอธิบดี  (นางสาวอิงอร   ปัญญากิจ)
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม  กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0582
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 106
หมายเลขโทรสาร 0 2940 7460
E-mail ingorn2011@gmail.com
สำนักผู้เชี่ยวชาญ
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0574
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 112
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5472
E-mail