กรมวิชาการเกษตร   ผลงานเข้าตากรมบัญชีกลางสมัครเข้ารับการประเมินเป็นปีแรกคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ  ชูรางวัลตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กร ซื่อสัตย์  โปร่งใส  งานวิจัยมีคุณภาพ
.

.
นางสาวเสริมสุข   สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กรมวิชาการเกษตรได้สมัครเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง   ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   มีการบริหารจัดการภายใน ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ  เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะประเมินหน่วยงานใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ    มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ    และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด      โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภทรางวัล  โดยกรมวิชาการเกษตรได้สมัครเข้ารับการประเมินประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐเป็นปีแรก  ซึ่งหน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินรางวัลดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน   โดยต้องมีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานระดับดีหรือเป็นไปตามมาตรฐาน  ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ   ต้องปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการบริหาร) และงานให้คำปรึกษา
.
“ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริการจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 20 หน่วยงาน  โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ  ระดับดี  ซึ่งเป็นรางวัลที่กรมวิชาการเกษตรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการสมัครเข้ารับการประเมินเป็นครั้งแรก  และรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กรที่ระบุไว้ว่า  เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์  โปร่งใส  งานวิจัยมีคุณภาพ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว