วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม เลขานุการกรม เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 และพิธีเปิดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” พร้อมทั้งบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ กรมชลประทาน สามเสน