วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชากาเกษตร มอบหมายให้นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม  ร่วมงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ : นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร