วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1/2565ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสนี้ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยมีวาระการประชุมเพื่อทราบความเป็นมาของการจัดมหกรรมพืชสวนโลกตามมติคณะรัฐมนตรี คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ต่างประเทศ และกิจกรรม ซึ่งได้แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 4 คณะ โดยมีคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์รวมอยู่ในคณะดังกล่าว ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 27 ราย โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานคณะทำงาน และ รองประธานคณะทำงาน ได้แก่ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดกิจกรรม แผนงานและงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2566-2570 ทั้งก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน เพื่อสร้างการรับรู้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 โดยที่ประชุมเสนอให้สร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกล่าวถึงความสำเร็จในช่วงที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมาแล้วถึง 2 ครั้งในปี 2549 และ 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่