วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อสมทบทุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ และกิจกรรมเพื่อสังคม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร