วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และให้พุทธศาสนิกชน เข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมงานดังกล่าวด้วย