วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เข็มทอง เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือ กรณี แนวทางดำเนินการใช้พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบิน เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องประเด็นงบประมาณในการดำเนินการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรและกรมฝนหลวงแลการบินเกษตร ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร