รับฟังความคิดเห็น/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ได้ที่

โทร.02 5790580 และ 02 9405473

โทรสาร 025795248

Email : sarabundoa@gmail.com