รับฟังความคิดเห็น/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ได้ที่

โทร.0 2579 0580 และ 0 2940 5473

โทรสาร 0 2579 5248

Email : sarabundoa@gmail.com