ผู้ที่กำลังใช้งาน
ชื่อใช้งาน เวลา สถานที่
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ผู้ที่กำลังใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมะลิ
Google น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 84 - 4
Facebook น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ศึกษาอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ Bacillus subtilis
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ : พันธุ์จันทบุรี 1, จันทบุรี 2, จันทบุรี 3
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชในการส่งออกผลมะพร้าวอ่อน
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การแพร่ระบาดและชีววิทยาของหญ้าอีหนาว Digera muricata (L.) Mart.
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การให้น้ำที่ระยะแตกกอและการจัดการดินเพื่ออนุรักษ์น้ำต่อความสามารถในการไว้ตอ
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพกับดักแสงไฟสีต่างๆ เพื่อดึงดูดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวทำลายทุเรียน
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ศึกษาประสิทธิภาพการห่อผลส้มโอร่วมกับการใช้สารฆ่าแมลง ในการป้องกันการเข้าทำลายของหนอน
Bing 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่นและศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การพัฒนาวิธีการสกัดและทดสอบประสิทธิภาพสารซาโปนินจากเปลือกเงาะ
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพืช GMOs เพื่อรับรองสินค้าเกษตร
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหลังนาโดยอาศัยน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ความผันแปรของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก จากพื้นที่ปลูกต่างๆ
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การประเมินการเจริญเติบโตของต้นยางในเขตปลูกยางใหม่
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ผลสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora palmivora
ผู้เยี่ยมชม 5 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากอินเดีย จีน เนเธอร์แลนด์
ผู้เยี่ยมชม 6 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Conyza canadensis (L.) Cornq.ในพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก
ผู้ที่ใช้งานวันนี้ | รีเฟรซหน้านี้