จำหน่ายเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า

ราคาจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
ชนิดพืชชั้นพันธุ์พันธุ์

ราคา

(บาท)

ปาล์มน้ำมันอายุ ๘ – ๑๒ เดือนลูกผสมสุราษฎร์ธานี ๒๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปีงบประมาณชั้นพันธุ์พันธุ์จำนวนคงเหลือยอดจอง
๒๕๖๓

อายุ ๘-๑๒ เดือน

สุราษฎร์ธานี ๒๖,๒๕๐๔,๖๗๐

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

๐๗๗-๓๐๐ ๐๒๙