จำหน่ายเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า

ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่
ชนิดพืช ราคา 
ข้าวโพดหวานลูกผสมกิโลกรัมละ 300บาท
ปาล์น้ำมัน (กล้าใหญ่ อายุ 8-12 เดือน)ต้นละ 70บาท
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน
ชนิดพืช ราคา 
มะพร้าวลูกผสมผลละ18บาท
มะพร้าวลูกผสมต้น/หน่อละ55บาท
มะพร้าวน้ำหอมต้น/หน่อละ55บาท
มะพร้าวพันธุ์ไทยต้น/หน่อละ55บาท
มะพร้าวกะทิลูกผสมต้น/หน่อละ55บาท