ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

นางปริญดา หรูนหีม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นักวิชาการเข้าศึกษาดูงานการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางปริญดา หรูนหีม นั

Read More
ข่าวกิจกรรม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 กันยายน 25

Read More