ข่าวกิจกรรม

นางปริญดา หรูนหีม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นักวิชาการเข้าศึกษาดูงานการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางปริญดา หรูนหีม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นักวิชาการเข้าศึกษาดูงานการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาตั้งแต่กระบวนผสมเกสร การเก็บทะลายปาล์ม และการจัดการเมล็ดก่อนการเพาะเมล็ด รวมไปถึงการจัดการแปลง และต้นกล้า ในแปลงอนุบาลแรก และอนุบาลหลัก