บุคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

นายธนพันธ์ พงษ์ไทย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ผอ.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ

 

นางสาวศรัญจิต ชนะสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวสารีรัตน์ ไชยสอง

นักวิชาการเกษตร

นางพิชญาภัคต์ วงศ์พิทักษ์

นักวิชาการเกษตร

นางสาวอาทิตยา ใหม่ซ้อน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวนุชรี ชูภักดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิจิตรา ลาวเลิศ

พนักงานประจำห้องทดลอง

นายทวีฤทธ์ ทองม้วน

เจ้าพนักงานการเกษตร

 

นายไพศาล คล้ายทอง

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายทวีวิทย์  หีมหรูน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายสุธรรม สุขเอียด

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐวุฒิ พุ่มขจร

พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัย

นายเจษฎา แสงมณี

พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัย

นางสุภาพิช แสงมณี

พนักงานจ้างเหมาบริการ ด้านการเงิน

นางสาวระพีพรรณ พุ่มขจร

พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัย