บุคลากร

นางสาวนิภาภรณ์  ชูสีนวน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

นายธนพันธ์ พงษ์ไทย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ผอ.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ

 

นางสาวชิตาพร ผิวแดง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาววันวิสาข์ สยามรัฐ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวศรัญจิต ชนะสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวสารีรัตน์ ไชยสอง

นักวิชาการเกษตร

นางพิชญาภัคต์ วงศ์พิทักษ์

นักวิชาการเกษตร

นางสาวศยามล ยะมาวิรัญ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวอาทิตยา ใหม่ซ้อน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวนุชรี ชูภักดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิจิตรา ลาวเลิศ

พนักงานประจำห้องทดลอง

นายทวีฤทธ์ ทองม้วน

เจ้าพนักงานการเกษตร

 

นายไพศาล คล้ายทอง

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายทวีวิทย์  หีมหรูน

เจ้าหน้าที่การเกษตร