บุคลากร

นางปริญดา  หรูนหีม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวศรัญจิต ชนะสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวสารีรัตน์ ไชยสอง

นักวิชาการเกษตร

นางพิชญาภัคต์ วงศ์พิทักษ์

นักวิชาการเกษตร

นางสุภาพร ทองแดง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนุชรี ชูภักดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิจิตรา ลาวเลิศ

พนักงานประจำห้องทดลอง

นายทวีฤทธ์ ทองม้วน

เจ้าพนักงานการเกษตร

 

นายทวีวิทย์  หีมหรูน

เจ้าหน้าที่การเกษตร