หน้าแรก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๒๖ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D079S0000000002600.pdf

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. ๒๕๖๖
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๒๘ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D079S0000000002800.pdf

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๓๔ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D079S0000000003400.pdf

ประกาศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี แจ้งย้ายอาคารสำนักงานไปยังอาคารสำนักงานหลังใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี (แปลงมะพร้าว) อยู่ห่างจากอาคารที่ทำการเดิมเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ผู้ที่จะมาติดต่อราชการหรือเกษตรกรผู้สนใจจะซื้อหรือจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สามารถไปยังอาคารสำนักงานใหม่ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สอบถามเส้นทาง/จองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โทร.077-300 029

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ