บทบาทหน้าที่

วิจัยและพัฒนาและทดสอบพืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยและ                 ทดสอบพืชตามโครงการวิจัยของกรมฯ และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร                  ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปัตตานี