พันธกิจ

พันธกิจ

  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
  • ศึกษา วิจัยและทดสอบตามโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
  • ผลิตพันธุ์พืช ท่อนพันธุ์ และปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  • ควบคุมการผลิต การค้า การนำเข้าและส่งออกตาม พ.ร.บ. ๖ ฉบับของกรมวิชาการเกษตร
  • ร่วมปฏิบัติหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง