กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ศึกษาและทดสอบพืช เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ศึกษาวิจัยและทดสอบพืช   สาขาวิชาตามแผนงานและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

[tmm name=”%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2″]