ฝ่ายบริหาร

ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณงานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคลดูแลรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และเครื่องจักรกลการเกษตร

[tmm name=”%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b”]