ติดต่อเรา

หน่วยงาน
Department
โทรศัพท์
Telephone
ผู้อำนวยการ0-2579-8576
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานธุการ
- งานการเงิน
- อัตรากำลัง
0-2579-8578
0-2940-6573 ต่อ 101-103
ต่อ 104-107
ต่อ 114
กลุ่มวิชาการ

- งานธุรการ
0-2940-6573 ต่อ 125-129
0-2579-8577
0-2940-6573 ต่อ 128
กลุ่มบริการโครงการวิจัย0-2940-6573 ต่อ 115
กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช0-2579-3635
0-2579-7991
0-2940-6670 ต่อ 151-155
กลุ่มควบคุมปุ๋ย
- งานใบอนุญาต
- งานแบบแจ้ง
- งานธุรการ
- งานทะเบียน
0-2579-5536-37
0-2940-6670 ต่อ 167,170,171
0-2940-6670 ต่อ 168
0-2940-6670 ต่อ 169
0-2940-6670 ต่อ 172-173
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
- งานธุรการ
- งานรับคำร้อง
- งานส่งออก
- งานใบอนุญาต
- งานทะเบียน
0-2940-6670 ต่อ 157
0-2940-6670 ต่อ 158
0-2940-6670 ต่อ 159
0-2940-6670 ต่อ 161,162
0-2940-6670 ต่อ 163
กลุ่มสารวัตรเกษตร
- งานธุรการ
0-2940-6670 ต่อ 122-124
0-2940-6670 ต่อ 121
กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร0-2940-6466-8
ด่านตรวจพืชลาดกระบัง
0-2360-9107
ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ0-2240-0140
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานดอนเมือง 0-2504-3717
0-2504-3718
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ส่วนงานบริการ (อาคาร CE ขั้น 2)
- หัวหน้าด่านตรวจพืช
- งานธุรการและสารบรรณ
ส่วนงานบริการตรวจสอบสินค้านำเข้า
- อาคารตรวจสินค้านำเข้า (อาคาร CI ชั้น 2)
- อาคารผู้โดยสาร
ส่วนงานบริการส่งออกสินค้าเกษตร
- งานออกใบรับรองสุขอนามัย (อาคาร S1 ชั้น 1)
- งานข้อมูล/แจ้งเตือนผู้ประกอบการ (อาคาร S1 ชั้น 2)
- ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า (คลัง TG)
- ห้องตรวจเอกสาร/บันทึกรับคำขอ (คลัง TG)

0-2134-0717
0-2134-0716

0-2134-0718
0-2134-0072

0-2134-0501
0-2134-0714

0-2137-4857
0-2137-4891
ด่านตรวจพืชไปรษณีย์
0-2575-1014
0-2575-1015
ด่านตรวจพืชเชียงแสน
- อาคารตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
- จุดผ่านแดนถาวรภูดู่

053-650259
053-777580
055-479851
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่
053-277182
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
053-798120
ด่านตรวจพืชเชียงของ
053-792831
ด่านตรวจพืชแม่สาย
053-750790
ด่านตรวจพืชแม่สอด
055-563321
ด่านตรวจพืชสะเดา
074-398920
ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์
-อาคารตรวจพืชขาเข้า
-อาคารตรวจพืชขาออก
074-521057
074-521457
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่
074-251343
ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ
073-642297
073-524397
ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา
074-331407
ด่านตรวจพืชบ้านประกอบ
074-894127
ด่านตรวจพืชเบตง
073-231414
ด่านตรวจพืชกระบี่
075-701526
ด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง
075-251317
ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง
077-816002
ด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก
073-611298
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต
076-327288
ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต
076-214098
ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล
074-710623
ด่านตรวจพืชวังประจัน
074-720440
ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
042-674027
ด่านตรวจพืชช่องจอม
044-147031
ด่านตรวจพืชท่าลี่
042-863592
ด่านตรวจพืชนครพนม
042-530898
ด่านตรวจพืชหนองคาย
042-411341
ด่านตรวจพืชช่องเม็ก
-อาคารสำนักงาน
-ห้องปฏิบัติงานด่านพรมแดนช่องเม็ก
045-210653
099-2870966
ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง
038-491477
ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่
039-588122
039-510433
ด่านตรวจพืชจันทบุรี
039-496433
ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ
037-232735
ด่านตรวจพืชสังขละบุรี
034-540649