กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นองค์การ 4.0 และสามารถนำแนวคิดไปใช้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพ