รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนางพิมพ์พรรณ กสิกรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ในเขตพื้นที่ สวพ.5 – 8 ) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศและเป็นการถ่ายทอดความรู้ และรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบบริหาร และเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน