วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การขอการรับรองมาตรฐานในการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนงนุช ช่างสี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวัชรินทร์ จำนงธรรม นักวิชาการเกษตร >> เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว>> เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตเข้าใจถึงขั้นตอนการผลิต การขอการรับรองมาตรฐานในการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง