ตรวจเยี่ยมร้านค้าและสุ่มเก็บตัวอย่าง

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวธันยมัย คำชาลี เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน นางสาววิภาดา ลี้ตี๋ นักวิชาการเกษตร นายวสันต์ ขำเดช เจ้าพนักงานการเกษตร นายไพฑูลย์ จันทร์กลาง คนงานทดลองการเกษตร ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมร้านค้าและสุ่มเก็บตัวอย่างที่ร้านค้าตัวแทนของบริษัท เจียไต๋ จำกัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว