กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์ฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ได้จัด “กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์ฯ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญ ปี 2566 ของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีประเด็นในการทำให้บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานที่ทำงานภายนอก ภายใน และพื้นที่ส่วนรวม โดยไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่จึงจัดกิจกรรมทำความสะอาด สถานที่ตั้งของหน่วยงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสำนักงานทั้งภายนอก ภายใน และพื้นที่ส่วนรวมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสวยงาม สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ