ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3-4 เมษายน 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ นางอำไพร พรคำแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวธันยมัย คำชาลี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาววราลักษณ์ พรมมา เจ้าหน้าที่การเกษตรร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี