วิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนงนุช ช่างสี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวัชรินทร์ จำนงธรรม นักวิชาการเกษตร >> เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ณ ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และตรวจรับรองแปลงผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกร >> เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตเข้าใจถึงขั้นตอนการผลิต การขอการรับรองมาตรฐานในการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง