หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น (ศปผ.ขอนแก่น)  เปลี่ยนจากศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรนานาชาติจังหวัดขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 360/2552 เรื่องการปรับปรุงหน่วยงานและระบบงานภายใน  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552  และ สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามคำสั่ง กรมวิชาการเกษตร เรื่องการปรับปรุงการแบ่งงานภายในและการตัดโอนตำแหน่ง ที่  1139/2555  ลงวันที่  10 สิงหาคม  2555

 

มีหน้าที่  ศึกษา วิจัย พัฒนา การจัดการดินและน้ำกับการเจริญเติบโตและผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพของพืช

แบ่งงานภายในเป็น

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

  • กลุ่มวิจัย มีหน้าที่ศึกษาวิจัย พัฒนา การจัดการดินและน้ำกับการเจริญเติบโตและผลผลิต

ทั้งปริมาณและคุณภาพของพืช

 

ที่ตั้งและพื้นที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 6 บนถนนมิตรภาพ  (ทางหลวงหมายเลข 2) เลขที่ 117 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น      ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ           6  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งอาคารทำการ และพื้นที่แปลงทดลอง

แปลงทดลองเขาสวนกวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านคำสมบัติ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากสถานที่ตั้งอาคารทำการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไปทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 160 ไร่