ศปผ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการภายใต้แนวคิด “กรมวิชาการเกษตร 50 ปี เทคโนโลยีคู่เกษตรกรไทยก้าวไกลและยั่งยืน”

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและหน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการภายใต้แนวคิด “กรมวิชาการเกษตร 50 ปี เทคโนโลยีคู่เกษตรกรไทยก้าวไกลและยั่งยืน” โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัยฯประกอบด้วยโปสเตอร์การผลิตปัจจัยการผลิตปุ๋ยชีวภาพPGPR 1-3 ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ การผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต การผลิตแหนแดง การสาธิตการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆภายในงานมีการแจกจ่ายพ่อแม่พันธุ์แหนแดง สำหรับให้เกษตรกรที่สนใจนำไปขยายต่อ พร้อมด้วยมีการจำลองการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ด้วย

 

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการภายใต้แนวคิด “กรมวิชาการเกษตร 50 ปี เทคโนโลยีคู่เกษตรกรไทยก้าวไกลและยั่งยืน”

ศปผ.ขอนแก่น จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ใช้ปุ๋ยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในยุคปุ๋ยเคมีแพง” ณ ซุ้มเวทีกลางของกรมวิชาการเกษตร ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ใช้ปุ๋ยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในยุคปุ๋ยเคมีแพง” โดยมี นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ,นายพินิจ จิรัคคกุล ,น.ส.ละไมพร นามาภินันท์ และนายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร เป็นผู้ร่วมเสวนา กล่าวถึงแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงบำรุงดิน และนายสรรเสริญ เสียงใส เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ซุ้มเวทีกลางของกรมวิชาการเกษตร ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๖ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกร นักศึกษาและผู้ที่สนในเข้าร่วมเสวนา จำนวน ๕๐ ราย
โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ใช้ปุ๋ยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในยุคปุ๋ยเคมีแพง” ณ ซุ้มเวทีกลางของกรมวิชาการเกษตร ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๖

ศปผ.ขอนแก่น ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ก่อตั้งหน่วยงาน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร ศูนย์ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติมีผลให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และผู้ที่มาร่วมงาน มีความเจริญรุ่งเรือง สงบร่มเย็นสืบไป

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น

ศปผ.ขอนแก่น ได้ออกติดตามประสานงานกับเกษตรอำเภอซำสูง หารือการจัดอบรมเกษตรกรและสำรวจแปลงเกษตรกรข้าวพร้อมเก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกร

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายอรัญญ์ ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางจริยาภรณ์ ทิพโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ได้ออกติดตามประสานงานกับเกษตรอำเภอซำสูง หารือการจัดอบรมเกษตรกรและสำรวจแปลงเกษตรกรข้าวพร้อมเก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกร ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรภายใต้แผนงานบรูณาพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ปีงบประมาณ 2566) โดยมีเกษตรกรที่ร่ามจัดทำแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR-2 ในแปลงข้าวนาปี จำนวน 3 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่นได้เก็บตัวอย่างดิน สำรวจพิกัดแปลงเพื่อนำมาวิเคราะห์แนะนำปุ๋ยชีวภาพ PGPR-2 พร้อมชี้แจงวิธีการจัดทำแปลงต้นแบบข้าวที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR-2 และแปลงที่ไม่ใช้ปุ๋ยชีวภาพต่อไป ณ บ้านหนองคำมูล ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้ออกติดตามประสานงานกับเกษตรอำเภอซำสูง หารือการจัดอบรมเกษตรกรและสำรวจแปลงเกษตรกรข้าวพร้อมเก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกร

ศปผ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ในการนี้มอบหมายให้ นายสรรเสริญ เสียงใส   ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และคณะ บรรยายให้ความรู้ สาธิตขั้นตอนการผลิต แนะนำการนำไปใช้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 13 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต

ศปผ.ขอนแก่น ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ให้แก่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นางจริยาภรณ์ ทิพโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และคณะ ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ให้แก่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จำนวน 200 ถุง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ให้แก่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

ศปผ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ส่งมอบท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และปัจจัยการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ให้เกษตรกรแปลงต้นแบบ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นายอรัญญ์ ขันติยวัชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางจริยาภรณ์ ทิพโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และปัจจัยการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ให้แก่เกษตรกรแปลงต้นแบบพร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี  สำหรับการผลิตอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ราย ณ แปลงของเกษตรกรต้นแบบ ตำบลเขาน้อยและตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ส่งมอบท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และปัจจัยการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ให้เกษตรกรแปลงต้นแบบ

ศปผ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งความสุข ปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งความสุข ปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ 1.ท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 2.ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 3.ปุ๋ยชีวภาพ PGPR3 4.เมล็ดพันธุ์พืช และ 5.ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ ซึ่งมีเกษตรกร ตำบลนางาม เข้ารับปัจจัยการผลิต จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งความสุข ปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ศปผ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวาย พระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวาย พระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการนี้ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้นำทางศาสนา ๕ ศาสนา จัดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ (ชั้น 1) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวาย พระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมจำนวน 62 ตอน

ตอนที่ 1 พลังแผ่นดิน

ตอนที่ 2 จากน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนหลวงสู่แผ่นดิน

ตอนที่ 3 การเสด็จพระราชสมภพ

ตอนที่ 4 การศึกษาเมื่อทรงเยาว์วัย

ตอนที่ 5 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น

ตอนที่ 6 แสงสว่างแห่งพระอัจฉริยภาพ

ตอนที่ 7 การเสด็จทรงแก้ปัญหาประชาชน

ตอนที่ 8 ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร

ตอนที่ 9 พระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง

ตอนที่ 10 ฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรเสมอ

ตอนที่ 11 พระราชทานทุนการศึกษา

ตอนที่ 12 พระราชทานปริญญาบัตร

ตอนที่ 13 สายธารพระเมตตาสู่พื้นที่ห่างไกล

ตอนที่ 14 พระราชหฤทัยความเป็นครู

ตอนที่ 15 พระเมตตาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ตอนที่ 16 ทรงดูแลราษฎรประดุจลูกในอุทร

ตอนที่ 17 สองพระหัตถ์เพื่อราษฎร

ตอนที่ 18 สายธารพระเมตตาประจักษ์แก่สายตานานาชาติ

ตอนที่ 19 อัครศาสนูปภัมภก

ตอนที่ 20 ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ตอนที่ 21 พระบรมราชูปถัมภ์ต่อทุกศาสนา

ตอนที่ 22 พระก่อเกื้อรังสรรค์มรดกไทย

ตอนที่ 23 พระก่อเกื้อรักษามรดกไทย

ตอนที่ 24 บทเพลงพระราชนิพนธ์สายธารแห่งความผูกพัน

ตอนที่ 25 พระปรีชาญาณเชิงช่าง

ตอนที่ 26 พระมหากษัตริย์นักกีฬา

ตอนที่ 27 พระอัจฉริยภาพด้านภาษา

ตอนที่ 28 พระมหากษัตริย์กษัตริย์ นักการเกษตร

ตอนที่ 29 สวนจิตรลดา แปลงนาเพื่อประชาชน

ตอนที่ 30 โคนม มรดกจากพระองค์

ตอนที่ 31 เกษตรทฤษฎีใหม่

ตอนที่ 32 ปลูกป่าในใจคน

ตอนที่ 33 ทรงฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

ตอนที่ 34 ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับป่าไม้

ตอนที่ 35 ทรงฟื้นฟูป่าให้ฟื้นชีวิต

ตอนที่ 36 ป่าชายเลนในพระราชดำริ

ตอนที่ 37 หญ้าแฝกจากพระราชดำริ

ตอนที่ 38 พืชพรรณของแผ่นดิน

ตอนที่ 39 พระปรีชาญานด้านความมั่นคงทางอาหาร

ตอนที่ 40 พระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งธรรมชาติ

ตอนที่ 41 ทรงหล่อเลี้ยงสายนทีบนที่สูง

ตอนที่ 42 ทรงพัฒนาสายนทีหล่อเลี้ยงพื้นที่อีสาน

ตอนที่ 43 สายนที 4 น้ำ 3 รส จากน้ำพระราชหฤทัย

ตอนที่ 44 ทรงบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ตอนที่ 45 “ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ” หลักการอันชาญฉลาดในการบำบัดน้ำเสีย

ตอนที่ 46 พระปรีชาญาณด้านดิน

ตอนที่ 47 พระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาดิน

ตอนที่ 48 ศูนย์รวมใจของปวงชน

ตอนที่ 49 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ตอนที่ 50 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

ตอนที่ 51 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่เลโซโธ

ตอนที่ 52 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่นานามิตรประเทศ

ตอนที่ 53 ทรงสานสายสัมพันธ์อันแผ่ไพศาล

ตอนที่ 54 รอยทางที่พระองค์ทรงพลิกฟื้น

ตอนที่ 55 พระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมกรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 56 พระปรีชาญาณด้านพลังงาน

ตอนที่ 57 กังหันลมพระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน

ตอนที่ 58 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของมวลมนุษยชาติ

ตอนที่ 59 เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา

ตอนที่ 60 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ตอนที่ 61 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 62 อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลก

ลิ้งค์สำหรับใช้โหลดจาก Google Drivehttps://drive.google.com/drive/folders/10EbAeY_EtOPywaBpWwGOMe38biWgMd05?usp=sharing

 

 

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร