ศปผ.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี พันธ์ุมันสำปะหลังและการผลิตท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี พันธ์ุมันสำปะหลังและการผลิตท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ

ศปผ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง”

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง”

ศปผ.ขอนแก่น เปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปผ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ ณ แปลงทดลองเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ ณ แปลงทดลองเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการจัดการดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการจัดการดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์

ศปผ.ขอนแก่น ตรวจติดตามและส่งมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ไม้ผล แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ตรวจติดตามและส่งมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ไม้ผล แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564

ศปผ.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักและพันธุ์ไก่ไข่ที่พร้อมไข่ แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักและพันธุ์ไก่ไข่ที่พร้อมไข่ แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564

ศปผ.ขอนแก่น ทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยการปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและรดน้ำต้นไม้ ณ แนวถนนข้างแปลงนา ภายในแปลงทดลองเขาสวนกวาง

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยการปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและรดน้ำต้นไม้ ณ แนวถนนข้างแปลงนา ภายในแปลงทดลองเขาสวนกวาง

ศปผ.ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยการปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและรดน้ำต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยการปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและรดน้ำต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ศปผ.ขอนแก่น ตรวจติดตามและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ตรวจติดตามและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564