ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรู ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ นางจริยาภรณ์ ทิพโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและคณะ ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรู ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี จำนวน ๒๔๐ ถุง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรู ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

เข้าร่วมศึกษาดูงานแปลงขยายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาธิตการขยายพันธุ์แบบเร่งด่วน Mini Stem Cutting X20

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ นายสรรเสริญ เสียงใส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายจิรายุทธ จันทะคาม นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมศึกษาดูงานแปลงขยายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาธิตการขยายพันธุ์แบบเร่งด่วน Mini Stem Cutting X20 ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน เข้าร่วมศึกษาดูงานแปลงขยายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาธิตการขยายพันธุ์แบบเร่งด่วน Mini Stem Cutting X20

อบรม หลักสูตร “วิธีการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในชุมชนโคกทำเลเลี้ยงสัตว์ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกร (คทช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “วิธีการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในชุมชนโคกทำเลเลี้ยงสัตว์ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่นภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกร (คทช.)ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เกษตรกรในโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  การตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยในการผลิตข้าว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น  กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 และศปผ.ขอนแก่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 20 ราย ณ ศาลาการเปรียญวัดบัวบาล บ.หนองบัวคำมูล ต.คูคำ อ.ซำสูง  จ.ขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน อบรม หลักสูตร “วิธีการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในชุมชนโคกทำเลเลี้ยงสัตว์ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกร (คทช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ศปผ.ขอนแก่น ร่วมงานประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขตปี 2567

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ นายสรรเสริญ เสียงใส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายจิรายุทธ จันทะคาม นักวิชาการเกษตรร่วมงานประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับเขต ปี 2567 และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต แหนแดง  ณ ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.อำเภอพล บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมงานประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขตปี 2567

ศปผ.ขอนแก่นจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่ายและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี” ภายใต้โครงการศ ศพก. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่ายและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เกษตรกรในโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่าย และการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศปผ.ขอนแก่น โดยในงานมีการแจกปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอตเฟส แหนแดง และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่นจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่ายและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี” ภายใต้โครงการศ ศพก. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ศปผ.ขอนแก่นจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่ายและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี” ภายใต้โครงการศ ศพก. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่ายและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เกษตรกรในโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่าย และการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศปผ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย และได้รับเกียรติจาก น.ส.จิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ร่วมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่นจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่ายและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี” ภายใต้โครงการศ ศพก. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางอุชฎา  สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการวิชาการ ศปผ.ขอนแก่นได้ให้ความรู้ในเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ยชีวภาพชนิดต่างๆแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์”เนื่องในพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางอุชฎา  สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ประจำปี 2567 กิจกรรมทำความสะอาด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟท่าพระ ให้มีความสะอาดภูมิทัศน์สวยงาม ณ บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์”เนื่องในพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ดงมูล

   

วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร์ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ดงมูล ณ วัดดงมูลพุทธาวาส ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ดงมูล