การส่งออกพืช

เวปไซต์สำหรับทำรายการพืชที่ 1  https://1.179.221.200/phyto_item/items.aspx

เวปไซต์สำหรับทำรายการพืชที่ 2 https://96.30.117.20/phyto_item/items.aspx

Web (Attached_Sheet) ใบแนบ

เวปไซต์สำหรับทำใบแนบที่ 1  https://1.179.221.200/phyto_item/attached_sheet.aspx

เวปไซต์สำหรับทำใบแนบที่ 2 https://96.30.117.20/phyto_item/attached_sheet.aspx

กรณีที่ให้บริการทำใบรายการพืชและใบแนบทางอินเตอร์เน็ทไม่ได้
ให้ใช้ปรแกรมทำใบรายการพืชและใบแนบแบบไม่ต่ออินเตอร์เน็ท ที่เคยให้ไร
หากเกิดการทับซ้อนของฟอร์มบนหนจอ ต้องใช้ผ่าน Internet Explorer 8.0 จะแสดงฟอร์มได้ดีก็ขึ้น