เครื่องแบบพนักงานเจ้าหน้าที่กักกันพืช

เครื่องแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช