หอประวัติกักกันพืชไทย Plant Quarantine Hall of History

สำนัก-01-01-01-01-01
กระเป๋านายตรวจ-01-01-01