ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗