ปูชนียบุคคลในวงการกักกันพืชไทย

ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่

หัวหน้าแผนกกีฏวิทยา (พ.ศ.2478 - 2492) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2506 - 2512)

ดร.ก่าน ชลวิจารณ์

ผู้อำนวยการกองพืชพรรณ (พ.ศ. 2492 - 2508) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สิริ เกิดปรีดี

หัวหน้าแผนกตรวจและกักกันโรคพืช (พ.ศ. 2496 - 2504) ผู้อำนวยการกองพืชพันธุ์ (พ.ศ. 2509 - 2512)

ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์

ผู้อำนวยการกองพืชพันธุ์ (พ.ศ. 2512 - 2515) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (พ.ศ. 2530 - 2532)

ดร.อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

หัวหน้าแผนกตรวจและกักกันโรคพืช (พ.ศ. 2504 - 2508) ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา (พ.ศ. 2508 - 2515)

เรือตรี ปัญญา ปุญญถาวร

หัวหน้าแผนกตรวจและกักกันโรคพืช (พ.ศ. 2508 - 2516) และย้ายไปกองกีฏและวัตว์วิทยาในปี พ.ศ. 2516

นายประเทือง ศรีสุข

ผู้อำนวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช (พ.ศ. 2537 - 2538) ผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช (พ.ศ. 2538)