ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์

            ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อดีตนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย  ผู้อำนวยการกองวิจัยโรคพืช เป็นผู้พัฒนาสูตรเพาะเห็ด  พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด และการปรับปรุงเชื้อพันธ์เห็ดให้ได้มาตรฐานสากลรวม เป็นผู้สนับสนุนให้มีการอบรมเห็ดครั้งแรก ของกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ. 2519  โดยให้นำงานวิจัยเห็ดของสาขาจุลชีววิทยาประยุกต์กองวิจัยโรคพืช (ในขณะนั้น) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ทำให้งานเห็ดเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา เป็นคนแรกที่ให้ข้อคิดเห็น เรื่องคุณค่าทางอาหารของและเขียนเรื่องแนวทาวทางการบริโภค ซึ่งเป็นทางเลือกตำรับอาหารให้เมหาะสมกับ รส กลิ่น สัมผัส และสภาพของเห็ดแต่ละชนิด ทำให้เกิดตำราอาหารเห็ดเล่มแรกของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย และเป็นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่วประเทศไทยคนแรกในปี พ.ศ. 2520  

             มีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วมชายแดนไทย-มาเลเซียด้านกักกันพืช ได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการด้านอาหาร พืชไร่ และพืชสวน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีด้านเกษตรระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย