นายศักดิ์สิริ เกิดปรีดี

นายศักดิ์สิริ เกิดปรีดี เป็นบุคคลแรกที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจและกักกันโรคพืช ในปี พ.ศ. 2496