นายประเทือง ศรีสุข

นายประเทือง ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายวิชาการกักกันพืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร(สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) กรมวิชาการเกษตร มีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วมชายแดนไทย-มาเลเซียด้านกักกันพืช ได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการด้านอาหาร พืชไร่ และพืชสวน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีด้านเกษตรระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย