เรือตรี ปัญญา ปุญญถาวร

เรือตรี ปัญญา ปุญญถาวร (ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต) เป็นข้าราชการของแผนกตรวจและกักกันโรคพืชเพียงคนเดียวที่ผ่านการเป็นทหาร (ทหารเรือ ยศเรือตรี) มาก่อน ได้ไปศึกษาดูงานด้านกักกันพืชในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2501 เป็นข้าราชการจากส่วนกลางคนแรกที่ไปเป็นหัวหน้าด่านตรวจพืชในส่วนภูมิภาค คือด่านตรวจพืชสงขลาในปี พ.ศ. 2502 จากนั้นย้ายไปปฏิบัติงานตรวจพืช ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพฯ