สล็อต

งานบริการ : การออกใบรับรอง

การขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชควบคุมเฉพาะ

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

การตรวจรับรองสินค้าเกษตรเพื่อขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช

ด่านตรวจพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร