งานบริการ : การออกใบอนุญาต

การให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้า / นำผ่าน สิ่งต้องห้าม

 

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช / การขึ้นทะเบียนรับรอง / การนัดหมายเจ้าหน้าที่

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

การขอใบอนุญาต / การขึ้นทะเบียน / หนังสือสำคัญรับแจ้งเกี่ยวกับปุ๋ย

 

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

การขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย

 
 

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

งานทะเบียน / อนุญาต / รับแจ้งเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

การออกหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์ และหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสม

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช