งานบริการแยกตามหน่วยงาน

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

1) การขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชควบคุมเฉพาะ (Health Certificate) 2) การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช 3) การจด/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 4) การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 5) การขอเข้าร่วมโครงการ การจัดการสารเคมีในผักผลไม้ เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (Control Measure) 6) การดำเนินงานตรวจประเมิน ตรวจต่ออายุ ตรวจติดตามผลเพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ 7) การตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช 8) การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช 9) การขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 10) การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช เพื่อขอการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร 11) การขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ (กรณีพิเศษ) 12) การให้บริการทดสอบสินค้าเกษตรด้านพืชเพื่อขอใบรับรองสุขอนามัย (สำหรับสินค้าแปรรูป)

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

1) การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 2) การให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้า / นำผ่าน สิ่งต้องห้าม 3) งานทะเบียน / อนุญาต / รับแจ้งเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร 4) การแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช 2518 5) การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช / การขึ้นทะเบียนรับรอง / การนัดหมายเจ้าหน้าที่ 6) การขอใบอนุญาต / การขึ้นทะเบียน / หนังสือสำคัญรับแจ้งเกี่ยวกับปุ๋ย 7) การขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย 8) การตรวจรับรองสินค้าเกษตรเพื่อขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

1) การตรวจรับรองการปลอดศัตรูพืชสำหรับพืชและผลิตผลเพื่อการส่งออก

สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

1) งานบริการตรวจสอบพืชและสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

1) การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ 2) การออกหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์ และหนังสือรับรอง การส่งออกพืชลูกผสม

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

1) ขั้นตอนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน (เมล็ดงอก ต้นกล้า)

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมใบรับรอง คุณภาพเมล็ดพันธุ์

กองการยาง

1) งานควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง 2) งานบริการทดสอบและรับรองคุณภาพยาง