งานบริการ : การขึ้นทะเบียน-ต่ออายุ

การจด/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การขอเข้าร่วมโครงการ การจัดการสารเคมีในผักผลไม้ เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (Control Measure)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

 
 

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช เพื่อขอการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์

 
 

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช