งานบริการ : การตรวจรับรอง

การดำเนินงานตรวจประเมิน ตรวจต่ออายุ ตรวจติดตามผล เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช

 
 

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การตรวจรับรองการปลอดศัตรูพืชสำหรับพืชและผลิตผลเพื่อการส่งออก

 

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

งานบริการตรวจสอบพืชและสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม

 

สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมใบรับรอง คุณภาพเมล็ดพันธุ์

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช