งานบริการอื่น ๆ

การให้บริการทดสอบสินค้าเกษตรด้านพืช เพื่อขอใบรับรองสุขอนามัย (สำหรับสินค้าแปรรูป)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

การแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ขั้นตอนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน (เมล็ดงอก ต้นกล้า)

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

งานควบคุมการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง

 

กองการยาง

งานบริการทดสอบและรับรองคุณภาพยาง

 

กองการยาง